De leden van de MR 

Alrik Zeewuster        lid oudergeleding Woltersum        secretaris

Theo Roelofs            lid oudergeleding Ten Boer

Marlies Krikke          lid oudergeleding Ten Boer  

Wilma Pietersma      lid teamgeleding Ten Boer            voorzitter

Joost Eggebeen        lid teamgeleding Woltersum

Tonnie Meijer           lid teamgeleding Ten Boer

De beide scholen van De Huifkar - vestiging Ten Boer en vestiging Woltersum - hebben één verenigde medezeggenschapraad (MR). De MR bestaat uit drie ouders en drie teamleden. Twee ouders nemen zitting namens vestiging Ten Boer, één ouder vertegenwoordigt vestiging Woltersum. Diezelfde verhouding, twee om één, zie je ook weer bij de teamleden in de mr. De verhouding is zo tot stand gekomen, omdat de vestiging in Ten Boer de hoofdvestiging is met de meeste leerlingen. De directeur Henri de Goede is bij de MR-vergaderingen aanwezig en heeft een informerende en adviserende rol.

De MR heeft wettelijk geregelde rechten: instemmingsrecht en adviesrecht. In het reglement van de MR staat beschreven waar instemming en waar advies over wordt verwacht.

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, bijvoorbeeld:

  • Benoemingen van leerkrachten

  • Plannen van de school

  • Beslissingen t.a.v. formatie (inzet van leerkrachturen)

  • Het vaststellen van het vakantierooster

  • De aanschaf van nieuwe methodes

Via de medezeggenschapsraad hebben de ouders inspraak in school. De ouders kiezen in principe de afgevaardigden van de ouders. De MR vergadert in ieder geval vijf keer per schooljaar. De MR-vergaderingen zijn open en gericht op gezamenlijke overeenstemming. Ouders/verzorgers kunnen de vergaderingen bijwonen. Dit moet wel van tevoren bij de voorzitter worden aangevraagd. Wij willen goed informatie verstrekken. U vindt daarom de goedgekeurde notulen en de jaarverslagen op de site. Ook wordt in het Trekpaard (Ten Boer) en het Nieuwsbericht (Woltersum) een korte beschrijving van wat besproken is in de vergadering gegeven. U kunt het Trekpaard natuurlijk ook op de website lezen. Het reglement van de MR en de goedgekeurde notulen van de MR-vergadering liggen tevens ter inzage in de personeelskamer van de beide scholen. U kunt dus rustig onder het genot van een kopje koffie of thee nalezen wat er in de vergaderingen is besproken. Zo doen wij dat ook !

 

Uit het fotoboek